end0tknr's kipple - 新web写経開発

http://d.hatena.ne.jp/end0tknr/ から移転しました

Plackのソースには、psgiファイルのサンプルがあるんですね

psgiファイルの書式は、サンプルファイルで一目瞭然

$ ls -l Plack-0.9986/eg/dot-psgi/
total 68
-rw-r--r-- 1 endo endo 135 Feb 24 2011 Dumper.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 122 Dec 5 02:29 Hello.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 262 Feb 24 2011 cgi-pm.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 163 Feb 24 2011 cgi-script.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 271 Feb 24 2011 echo-stream-sync.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 478 Jul 20 2011 echo-stream.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 403 Feb 24 2011 echo.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 128 Feb 24 2011 error.psgi
drwxr-xr-x 2 endo endo 4096 May 3 20:09 frameworks
-rw-r--r-- 1 endo endo 284 Feb 24 2011 image.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 499 Jul 20 2011 nonblock-hello.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 256 Feb 24 2011 plack-req.psgi
-rwxr-xr-x 1 endo endo 221 Feb 24 2011 runnable.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 609 Feb 24 2011 slowapp.psgi
drwxr-xr-x 2 endo endo 4096 May 3 20:09 static
-rw-r--r-- 1 endo endo 327 Jun 23 2011 static.psgi
-rw-r--r-- 1 endo endo 700 Feb 24 2011 twitter-stream.psgi

http://search.cpan.org/perldoc?Plack