end0tknr's kipple - 新web写経開発

http://d.hatena.ne.jp/end0tknr/ から移転しました

perl配列のマイナス添字は、最後の要素からの順番です

#!/usr/local/bin/perl
use strict;
use utf8;

main();

sub main {
    my @list = ('a','b','c');
    for my $i (-4..4){
	print "I=$i , VAL=", $list[$i],"\n";
    }
}

↑こう書くと、↓こうなります

$ ./foo.pl 
I=-4 , VAL=
I=-3 , VAL=a
I=-2 , VAL=b
I=-1 , VAL=c
I=0 , VAL=a
I=1 , VAL=b
I=2 , VAL=c
I=3 , VAL=
I=4 , VAL=

この実行結果を初めて見た時は「循環配列? 循環参照?」かと驚きました